aralaşmak a·ra·laş·mak işlik

[a:ralaşmak]

 1. Aralamaga kömekleşmek.

 2. Arasyna, ortasyna girmek, ýakynlaşmak, golaýlaşmak.

  • Garaňky gatlyşmazyndan öň oba aralaşmak gerekdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Duşmanyň çabga ýaly ýagýan okunyň astynda bular jylgaly gerişlere aralaşdylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 3. Göçme manyda Başlanmak, golaýlamak, peýda bolmak, ýetip gelmek.

  • Ümsümlik aralaşdy. (M. Gorkiý, Ene)

  • Şonda ýüregine gyssanmaçlyk hem aralaşýardy. (N. Saryhanow, Saýlanan eserler)

  • Iňrik garalmagy bilen bilelikde, mawy asmandan ýere ýakymly bir salkynlyk-da aralaşýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)


Duş gelýän formalary
 • aralaşan
 • aralaşanda
 • aralaşandan
 • aralaşandygy
 • aralaşandygynda
 • aralaşandygyny
 • aralaşandyr
 • aralaşanlary
 • aralaşanlaryndan
 • aralaşanlygy
 • aralaşansoň
 • aralaşanym
 • aralaşanymdan
 • aralaşanyny
 • aralaşar
 • aralaşardan
 • aralaşarly
 • aralaşaýýar
 • aralaşdy
 • aralaşdy-da
 • aralaşdygyça
 • aralaşdygyňça
 • aralaşdyk
 • aralaşdylar
 • aralaşdyr
 • aralaşjak
 • aralaşjakdygyna
 • aralaşma
 • aralaşmady
 • aralaşmadyk
 • aralaşmaga
 • aralaşmagy
 • aralaşmagydyr
 • aralaşmagyna
 • aralaşmagynda
 • aralaşmagyndan
 • aralaşmagyny
 • aralaşmagynyň
 • aralaşmagyň
 • aralaşmak
 • aralaşmakda
 • aralaşmakdan
 • aralaşmaklary
 • aralaşmaklaryny
 • aralaşmaklygy
 • aralaşmaklyk
 • aralaşmakçy
 • aralaşmalary
 • aralaşmaly
 • aralaşmasa
 • aralaşmasy
 • aralaşmasyna
 • aralaşmazdan
 • aralaşmazlygyna
 • aralaşmaýarlar
 • aralaşsa
 • aralaşsa-da
 • aralaşsady
 • aralaşsam
 • aralaşsaň
 • aralaşybam
 • aralaşyp
 • aralaşypdy
 • aralaşypdyr
 • aralaşypdyrlar
 • aralaşýan
 • aralaşýandygy
 • aralaşýandygyna
 • aralaşýandygyny
 • aralaşýanlygy
 • aralaşýanlygyny
 • aralaşýanyndan
 • aralaşýanyny
 • aralaşýança
 • aralaşýar
 • aralaşýardy
 • aralaşýarlar