arçyn 1

Könelişen söz Türkmenistanda rewolýusiýadan öň: Oba Sowetiniň başlygy wezipesini ýerine ýetiren wezipeli adam.

 • Gaty gidersiň, sen arçynyň ogly boldugyň asman boldugyň däl. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 • Onuň girdejisini bolsa oba arçyny eline-agzyna ýetirmän alýardy.

 • Bir gezek arçynlary stoluň başynda söhbet edip oturan ekenler. (N. W. Gogol, Eserler)

arçyn 2

0, 71 metre barabar rus uzynlyk ölçegi.

 • Üç arçyn mahmal.


Duş gelýän formalary
 • arçyn-da
 • arçyna
 • arçynam
 • arçynda
 • arçyndaky
 • arçyndan
 • arçyndygy
 • arçyndyr
 • arçynlar
 • arçynlara
 • arçynlarda
 • arçynlardan
 • arçynlary
 • arçynlaryny
 • arçynlarynyň
 • arçynlaryň
 • arçynlygy
 • arçynlygyň
 • arçynlyk
 • arçynlykda
 • arçynlykdan
 • arçynmy
 • arçyny
 • arçynymyzyň
 • arçynyndan
 • arçynynyň
 • arçynyň
 • arçynyňam
 • arçynyňyz