alys a‧lys

Ýakyn däl, gaty uzak, daş.

 • Ýakyna getirdiň alys ýollary.

 • Alysdan şirin sözliňiz, Geldi, Öwez oglum geldi. («Görogly» eposy)

 • Alys ýerden pyýada, Geldim ençe ýol geçip. (B. Kerbabaýew, Poemalar)


Duş gelýän formalary
 • alysa
 • alysda
 • alysdady
 • alysdaky
 • alysdan
 • alysdym
 • alyslara
 • alyslaram
 • alyslarda
 • alyslardaky
 • alyslardan
 • alyslary
 • alyslaýyn
 • alyslyk
 • alyslykdan
 • alysynda
 • alysyny
 • alysyň