almak al‧mak işlik

 1. Eliňde ýerleşdirmek, eliňde ýa-da başga bir ýeriňde saklamak.

  • Garry stoluň üstündäki jamy alyp, içini suw bilen çaýkady. (M. Gorkiý, Ene)

 2. Belli şertlerde haýsy-da bolsa bir maksat bilen kabul etmek.

  • Harby gulluga almak.

 3. Bir zada eýe bolmak, gola salmak, özüňe boýun egdirmek.

  • Duşmanyň ýaraglaryny zor bilen aldyk.

 4. Tölemek, bermek (baha hakda).

  • Her adamdan näçe alýar?

 5. Ýanyň bilen göterip gitmek.

  • Ol ugrajak bolanda, çemedan, ýorgan-düşek hem aldy.

 6. Kömekçi işlik funksiýasynda ysnyşyp gelýän isimleriniň manysy bilen baglanyşykly hereket aňladýar.

  • Dynç almak, garşy almak, salgy almak, dem almak.


Duş gelýän formalary
 • alaly
 • alalymy
 • alalyň
 • alam
 • alamok
 • alamyzok
 • alan
 • alana
 • alanam
 • alanda
 • alandan
 • alandygy
 • alandygym
 • alandygymy
 • alandygymyzy
 • alandygyna
 • alandygyny
 • alandygynyň
 • alandygyňy
 • alandyk
 • alandyklary
 • alandyklaryny
 • alandyr
 • alanlar
 • alanlara
 • alanlarda
 • alanlardan
 • alanlardyr
 • alanlary
 • alanlarymyzdan
 • alanlarynda
 • alanlaryndan
 • alanlaryny
 • alanlarynyň
 • alanlaryň
 • alanlygy
 • alanlyk
 • alanmy
 • alanmyş
 • alanok
 • alanoklar
 • alansoň
 • alany
 • alanym
 • alanyma
 • alanymda
 • alanymdan
 • alanymy
 • alanymyz
 • alanymyzda
 • alanymyzdan
 • alanymyzdyr
 • alanymyzy
 • alanyna
 • alanynda
 • alanyndan
 • alanyny
 • alanynyň
 • alanyň
 • alanyňa
 • alanyňda
 • alanyňdan
 • alanyňy
 • alanyňyzda
 • alanyňyzdan
 • alar
 • alar-da
 • alara
 • alarda
 • alardan
 • alardy
 • alardyk
 • alardylar
 • alardym
 • alardyň
 • alarka
 • alarlar
 • alarlarmy
 • alarlarmyka
 • alarly
 • alarlyk
 • alarlykdyr
 • alarmy
 • alarmyka
 • alarsyň
 • alarsyňyz
 • alary
 • alaryn
 • alaryna
 • alaryndan
 • alaryny
 • alarys
 • alarysmy
 • alarça
 • alasy
 • alasym
 • alasymyz
 • alasyň
 • alasyňyz
 • alaý
 • alaýan
 • alaýdy
 • alaýjak
 • alaýma
 • alaýmagy
 • alaýmagynyň
 • alaýmagyň
 • alaýmak
 • alaýmakdan
 • alaýmaly
 • alaýmasa
 • alaýmasak
 • alaýmasalar
 • alaýmasam
 • alaýmasaň
 • alaýmasyn
 • alaýsa
 • alaýsady
 • alaýsak
 • alaýsalar
 • alaýsam
 • alaýsaň
 • alaýsaňam
 • alaýsaňyz
 • alaýsyn
 • alaýsynlar
 • alaýyn
 • alaýyň
 • alaýýar
 • alaňok
 • aldam
 • aldy
 • aldy-da
 • aldygy
 • aldygym
 • aldygymy
 • aldygymyz
 • aldygyna
 • aldygyndan
 • aldygynyň
 • aldygyça
 • aldygyň
 • aldyk
 • aldyk-da
 • aldyklary
 • aldylar
 • aldylarmy
 • aldym
 • aldym-da
 • aldymam
 • aldymmy
 • aldymy
 • aldyr
 • aldyň
 • aldyň-da
 • aldyňmy
 • aldyňyz
 • aldyňyzmy
 • algyn
 • aljaga
 • aljagam
 • aljagy
 • aljagym
 • aljagymyza
 • aljagyna
 • aljagyndan
 • aljagyny
 • aljagynyň
 • aljagyň
 • aljagyňyz
 • aljak
 • aljakdandy
 • aljakdy
 • aljakdygy
 • aljakdygymy
 • aljakdygyna
 • aljakdygyny
 • aljakdygyňy
 • aljakdyklary
 • aljakdyklaryny
 • aljakdylar
 • aljakdym
 • aljakdyr
 • aljaklar
 • aljaklara
 • aljaklardan
 • aljaklary
 • aljaklaryna
 • aljaklaryny
 • aljaklaryň
 • aljakmy
 • aljakmyka
 • alma
 • alma-da
 • almady
 • almadygy
 • almadygyna
 • almadygyny
 • almadyk
 • almadyk-da
 • almadyklaryny
 • almadyklaryň
 • almadylar
 • almadym
 • almadyň
 • almadyňyz
 • almaga
 • almaga-da
 • almagam
 • almagy
 • almagydyr
 • almagym
 • almagyma
 • almagymy
 • almagymyz
 • almagymyza
 • almagymyzy
 • almagymyzyň
 • almagyn
 • almagyna
 • almagynda
 • almagyndan
 • almagyny
 • almagynyň
 • almagyň
 • almagyňy
 • almagyňyzy
 • almajaga
 • almajagam
 • almajagy
 • almajagyma
 • almajagyna
 • almajagyny
 • almajagyňa
 • almajak
 • almajakdygy
 • almajakdygyna
 • almajakdygyny
 • almajakdyklaryny
 • almajakmy
 • almak
 • almakda
 • almakdan
 • almakdy
 • almakdygy
 • almakdygyny
 • almakdyr
 • almaklar
 • almaklardan
 • almaklary
 • almaklaryna
 • almaklarynda
 • almaklaryny
 • almaklarynyň
 • almaklyga
 • almaklygy
 • almaklygyna
 • almaklygyny
 • almaklygynyň
 • almaklygyň
 • almaklyk
 • almaklykda
 • almaklykdan
 • almaklykdyr
 • almakçy
 • almalam
 • almalar
 • almalara
 • almalardan
 • almalary
 • almalaryny
 • almalarynyň
 • almalaryň
 • almaly
 • almalydy
 • almalydygy
 • almalydygymy
 • almalydygyna
 • almalydygyny
 • almalydygynyň
 • almalydym
 • almalydyr
 • almalydyrlar
 • almalyk
 • almalylar
 • almalymy
 • alman
 • almana
 • almanam
 • almanda
 • almandy
 • almandygy
 • almandygyndan
 • almandygyny
 • almandyk
 • almandyklaryny
 • almandylar
 • almandym
 • almandyr
 • almandyrlar
 • almandyrlarmy
 • almanlygy
 • almansoň
 • almansyň
 • almany
 • almanym
 • almanyma
 • almanymyz
 • almanymyzda
 • almanyna
 • almanyny
 • almanyň
 • almanyňda
 • almanyňdan
 • almarsyň
 • almarsyňyz
 • almaryn
 • almarys
 • almasa
 • almasa-da
 • almasak
 • almasak-da
 • almasalar
 • almasalaram
 • almasam
 • almasana
 • almasaň
 • almasaň-da
 • almasaňam
 • almasaňyz
 • almasy
 • almasydyr
 • almasyn
 • almasyna
 • almasynda
 • almasyndan
 • almasyny
 • almasynyň
 • almaz
 • almazdan
 • almazdy
 • almazdylar
 • almazdym
 • almazdyr
 • almazlar
 • almazlyga
 • almazlygy
 • almazlygydyr
 • almazlygyna
 • almazlygyndan
 • almazlygynyň
 • almazlyk
 • almazmy
 • almazmyka
 • almazy
 • almazymyz
 • almazyndan
 • almazynyň
 • almazyň
 • almazça
 • almaýan
 • almaýanam
 • almaýandan
 • almaýandygymy
 • almaýandygyna
 • almaýandygyndan
 • almaýandygyny
 • almaýandygyňdan
 • almaýandyklaryny
 • almaýandyklarynyň
 • almaýanlar
 • almaýanlara
 • almaýanlygy
 • almaýanlygymy
 • almaýanlygyny
 • almaýany
 • almaýar
 • almaýardy
 • almaýardylar
 • almaýarlar
 • almaýarmy
 • almaýarsyň
 • almaýarsyňyz
 • almaýaryn
 • almaýarys
 • almaýyn
 • almaň
 • almyş
 • alsa
 • alsa-da
 • alsagam
 • alsak
 • alsak-da
 • alsakmy
 • alsalar
 • alsalaram
 • alsam
 • alsam-da
 • alsamam
 • alsana
 • alsaň
 • alsaň-da
 • alsaňam
 • alsaňyz
 • alsaňyzam
 • alsyn
 • alsynlar
 • alsynmy
 • alybam
 • alyp
 • alypdy
 • alypdyk
 • alypdylar
 • alypdym
 • alypdyr
 • alypdyr-da
 • alypdyrlar
 • alypdyryn
 • alypdyrys
 • alypdyň
 • alyplar
 • alypmy
 • alypsyň
 • alypsyňyz
 • alyň
 • alýan
 • alýan-da
 • alýana
 • alýanam
 • alýandan
 • alýandygy
 • alýandygyma
 • alýandygymyza
 • alýandygymyzy
 • alýandygyna
 • alýandygyndan
 • alýandygyny
 • alýandygynyň
 • alýandygyňyz
 • alýandyklary
 • alýandyklaryna
 • alýandyklaryny
 • alýandyr
 • alýandyrlar
 • alýandyrys
 • alýanlar
 • alýanlara
 • alýanlarda
 • alýanlardan
 • alýanlary
 • alýanlaryny
 • alýanlaryň
 • alýanlygy
 • alýanlygymyz
 • alýanlygyndan
 • alýanlygyny
 • alýanlygynyň
 • alýanlygyňda
 • alýanmy
 • alýany
 • alýanydyr
 • alýanymyzy
 • alýanyna
 • alýanyndan
 • alýanyny
 • alýanyň
 • alýanyňyz
 • alýança
 • alýar
 • alýar-da
 • alýardy
 • alýardylar
 • alýardym
 • alýardyň
 • alýarka
 • alýarlar
 • alýarmy
 • alýarmyň
 • alýarsyň
 • alýarsyňmy
 • alýarsyňyz
 • alýarsyňyzmy
 • alýaryn
 • alýarys