algyr al‧gyr

  1. Zoologiýa Çüňki, dyrnagy ýiti, gözleri ullakan çalymtyk mele reňkli, ýyrtyjy guş.

    • Wepanyň gürrüňine görä, olar kemerlerden algyr guşlaryň höwürtgesini gözläp ýörkäler, bu ogryn çykalga tapylypdyr. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  2. Gowy alýan, alagan.

    • Olaryň çaga guşy algyr bolup çykdy.

  3. Göçme manyda Edermen, gaýratly, batyr.


Duş gelýän formalary
  • algyrlar
  • algyryň