aldyrmak işlik

 1. Başga bir adamyň üsti bilen bir zat almak, edinmek.

  • Matany Merede aldyrdym.

 2. Ogurlatmak.

  • Jübiňdäki puluňy aldyrmak.

 3. Ýitirmek, gidermek.

  • Gury saman tapman, barja gurbuny hem aldyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýogsam bu ýerzeminde ýatyp, bütin ýoldaşlarymyzy ýeke-ýekeden aldyrmagymyz mümkin. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 4. Agyzlandyrmak, emmegi öwremek, emdirmek (owlak-guzy, göle we ş. m. hakda).

  • Ogulnäzik! -- diýip, guzulary enelerine aldyrmak işi bilen hysyrdanyp ýören bir aýala gygyrdy. («Sowet Edebiýaty žurnaly)

aldyrany bar ýaly

Örän gyssagly, örän howlukmaç.