aldanmak al‧dan‧mak işlik

[a:ldanmak]

Aldawa düşmek, birine özüňi aldatmak, ýalan habara, nädogry zada ynanmak, aldawa gitmek.

 • Möjek özüniň aldananyny bilip, başyny aşak salyp, seňkildäp gidiberenmiş. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

 • Indi aldanmagyň geçendir wagty. (Mollamurt, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • aldanan
 • aldanandan
 • aldanandygymyzy
 • aldanandygyna
 • aldanandygyny
 • aldanandyklaryna
 • aldanandyklaryny
 • aldananlaryň
 • aldananym
 • aldananyny
 • aldananyň
 • aldanarsyňyz
 • aldanaýyn
 • aldandygyny
 • aldandym
 • aldandym-da
 • aldandyr
 • aldandyň
 • aldanlygy
 • aldanma
 • aldanmadylar
 • aldanmagyn
 • aldanmagyna
 • aldanmagyň
 • aldanmak
 • aldanmalar
 • aldanmalary
 • aldanmaly
 • aldanman
 • aldanmaz
 • aldanmaýarmyka
 • aldanmaň
 • aldanyp
 • aldanypdyrlar
 • aldanypdyryn
 • aldanýar
 • aldanýarlar
 • aldanýarmyka