aklamak ak‧la‧mak işlik

[a:klamak]

 1. Reňkini ak etmek, ak reňk bermek, ak reňke öwürmek.

  • Jaýlaryň daşyny aklamak.

 2. Jenaýatkär, günäkär adamyň, sud prosesinde degişli deliller bilen günäsizdigini subut etmek, mamla etmek.

  • Ony sudda akladylar.

 3. Bir işiň dogrudygyny delillendirmek, faktlar, deliller üsti bilen mamla etmek.

  • Pökgen ýeň bermän, Ýellini aklady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Belki, özüňizi aklamak üçin deliller tapyp goýansyňyz. («Tokmak» žurnaly)

  • Ol özüni aklamak üçin onlarça deliller getirýärdi. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)

 4. Pagtanyň diňe açylanyny ýygmak.


Duş gelýän formalary
 • aklady
 • akladylar
 • akladym
 • aklajak
 • aklama
 • aklamady
 • aklamadyk
 • aklamadymy
 • aklamaga
 • aklamagyň
 • aklamak
 • aklamakdan
 • aklamaklygy
 • aklamalaryna
 • aklamaly
 • aklaman
 • aklamandygyny
 • aklamany
 • aklamaýan
 • aklamaýar
 • aklandy
 • aklandygy
 • aklap
 • aklapdyrlar
 • aklar
 • aklara
 • aklarsyň
 • aklarsyňyz
 • aklary
 • aklaryny
 • aklarys
 • aklasyn
 • aklaýan
 • aklaýar
 • aklaýarlar
 • aklaýmasaňyz
 • aklaň