akdyrmak ak‧dyr‧mak işlik

 1. Suwy bir ugra gönükdirmek, suwy bir ýere goýbermek, sowmak.

  • Suwy gök ekine akdyrdylar. Oraz, suwy indi akdyr!

 2. Bir zady suwuň ýüzi bilen gidermek.

  • Ýaglygymy suwa akdyrdym. Kesilen pürsleri suwuň ýüzi bilen akdyrdylar.

 3. Göçme manyda Ýaş dökdürmek, gözýaş etdirmek.

  • Hojam, Halnazar bilen göreşenden soň, gözlerinden ýaş akdyryp gülýän Pökgi wala alaja gözlerini agdaryp seretdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

gyllygyňy akdyrmak

seret gyllyk

 • Pökgi wala agzyndaky gök gyllygyny akdyryp, nasyny çuwalyň düýbüne dökdi, dodaklaryny ýalaşdyrdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)


Duş gelýän formalary
 • akdyran
 • akdyrany
 • akdyrar
 • akdyrardym
 • akdyraryn
 • akdyrasym
 • akdyrdy
 • akdyrdy-da
 • akdyrdylar
 • akdyrdym
 • akdyrdyňyzmy
 • akdyrjak
 • akdyrma
 • akdyrmadyk
 • akdyrmaga
 • akdyrmagy
 • akdyrmagyny
 • akdyrmagyň
 • akdyrmak
 • akdyrmakda
 • akdyrmaklygyň
 • akdyrmaly
 • akdyrman
 • akdyrmasy
 • akdyrmaz
 • akdyrsalar
 • akdyryp
 • akdyrypdyrlar
 • akdyrýan
 • akdyrýany
 • akdyrýar
 • akdyrýardy
 • akdyrýarlar