agzamak ag‧za‧mak işlik

Bir zat barada gürrüň etmek, aýtmak, ýatlamak.

 • Nikolaýy agzanoklarmy -- diýip, ene ýuwaşlyk bilen sorady. (M. Gorkiý, Ene)

 • Mundan bir ýyl öňküsi bolsa agzajak hem däl. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 • Ol gozgalaňdan şowsuz gaýdanyny agzanda, sesiniň ysgyny gaçdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 • Gurt agzasaň, gurt geler. (nakyl)


Duş gelýän formalary
 • agzady
 • agzadygyny
 • agzadyk
 • agzadylar
 • agzajak
 • agzaly
 • agzalyň
 • agzam
 • agzama
 • agzamady
 • agzamady-da
 • agzamaga
 • agzamagam
 • agzamagy
 • agzamagymyz
 • agzamagymyzyň
 • agzamagyndan
 • agzamagynyň
 • agzamagyň
 • agzamak
 • agzamakdan
 • agzamakçy
 • agzamaly
 • agzamalydyr
 • agzaman
 • agzamandy
 • agzamandygynyň
 • agzamazdan
 • agzamazlygy
 • agzamaýar
 • agzamaýarlar
 • agzamaýyn
 • agzan
 • agzanda
 • agzanoklarmy
 • agzany
 • agzanyň
 • agzap
 • agzapdy
 • agzapdyk
 • agzapdyr
 • agzar
 • agzardy
 • agzardylar
 • agzarlar
 • agzasa-da
 • agzasagam
 • agzasak
 • agzasaň
 • agzasy
 • agzasym
 • agzasymy
 • agzasymyz
 • agzaýan
 • agzaýar
 • agzaýardy
 • agzaýarlar
 • agzaýaryn
 • agzaýarys
 • agzaýma
 • agzaýsa
 • agzaň