agtarmak ag‧tar‧mak işlik

 1. Birini ýa-da bir zady tapmak üçin gözlemek; döwüşdirmek, sermeşdirmek.

  • Agtaran-tapar diýipdirler. (G. Muhtarow, G. Seýitliýew, Bagbanyň gyzy)

  • Ol şol azajyk wagty hem halk peýdasy üçin ulanmak çäresini agtarýardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 2. Bir zadyň üstüni açmak üçin barlag geçirmek.

  • Arheologlar munuň ýaly gorganlaryň köpüsini gazyp agtardylar. (Gadymy dünýä taryhy)

  • Batyrgaý tejribäň şowly bolsun! Agtarsaň-taparsyň! (N. Jumaýew, Ak derek)

köne saman agtarmak

Könäni gozgamak, bir wagt bolup geçen gürrüňi gozgamak, ölçermek.


Duş gelýän formalary
 • agtaraly
 • agtaran
 • agtarana
 • agtaranda
 • agtarandygyňyz
 • agtaranlaram
 • agtaranym
 • agtarar
 • agtarardy
 • agtararlar
 • agtardy
 • agtardy-da
 • agtardylar
 • agtardym
 • agtarma
 • agtarmaga
 • agtarmagy
 • agtarmagym
 • agtarmagyny
 • agtarmagyň
 • agtarmagyňy
 • agtarmak
 • agtarmakda
 • agtarmakdan
 • agtarmaklaryna
 • agtarmaklyga
 • agtarmaklygy
 • agtarmaklyk
 • agtarmaly
 • agtarmalydygy
 • agtarmalydyr
 • agtarman
 • agtarmasyny
 • agtarmaň
 • agtarsa
 • agtarsa-da
 • agtarsam
 • agtarsaň
 • agtarsaň-da
 • agtarsyn
 • agtaryp
 • agtarypdy
 • agtarypdyr
 • agtarypmy
 • agtaryň
 • agtarýan
 • agtarýana
 • agtarýandyr
 • agtarýanlygy
 • agtarýanym
 • agtarýar
 • agtarýardy
 • agtarýardylar
 • agtarýarlar
 • agtarýarmyka
 • agtarýarsyň
 • agtarýarys