agram ag‧ram at

 1. Bir zadyň agyrlygy.

  • Öweç goýunlaryň agramy 50-60 kilograma ýetýär. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Kynçylyk, agyrlyk; gaýgy.

  • Bütin agram daýhanyň üstüne düşýär. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Halnazar şeýle agramy nähili çeksin? (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 3. Bir zadyň köp bölegi, köpüsi.

  • Gijäniň agramy geçipdi. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)

agram salmak

 1. Üstünden basmak, agram atyp aşaklygyna gysmak, agram atmak.

 2. Ezýet bermek, horlamak, ezmek.

  • Gamgyn bir duýgy enäniň kalbyna agram salyp, ýüregini bulardy. (M. Gorkiý, Ene)

agramy aşyr atmak

Köpüsini amal etmek, köp bölegini edip gutarmak, ýarpydan has aňry geçmek.

 • Agramy aşyr atan Gün dag gerişleriniň depesine tarap eňňit edýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)


Duş gelýän formalary
 • agrama
 • agramam
 • agramda
 • agramdaky
 • agramdan
 • agramlar
 • agramlara
 • agramlarda
 • agramlary
 • agramlaryna
 • agramlarynda
 • agramlaryndaky
 • agramlaryndan
 • agramlaryny
 • agramlarynyň
 • agramlaryň
 • agramlaýyn
 • agramly
 • agramlydy
 • agramlydyr
 • agramlygy
 • agramlygynyň
 • agramlygyň
 • agramlyk
 • agramlykda
 • agramlykdan
 • agramlylyga
 • agramlylygy
 • agramlylygyna
 • agramlylygyny
 • agramlylyk
 • agramlysyny
 • agrammy
 • agramsyz
 • agramsyzlyk
 • agramy
 • agramy-da
 • agramydyr
 • agramym
 • agramymam
 • agramymy
 • agramyn
 • agramyna
 • agramynda
 • agramyndaky
 • agramyndan
 • agramyny
 • agramynyň
 • agramyň
 • agramyňy
 • agramyňyzdan