agdarmak işlik

[a:gdarmak]

 1. Birini ýa-da bir zady bir tarapyndan ikinji bir tarapyna ýa-da gapdalyna öwürmek.

  • Çagany iki ýanyna ýygy-ýygydan agdarmak gerek.

 2. Ýykmak, düşürmek.

  • Ol meni arkasyndan agdarmaga jan edip, birsyhly urunýardy. (M. Gorkiý, Ene)

  • Begenç, Annak maşyny agdarar öýdýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

 3. Häkimiýet başlygyny, jemgyýetçilik gurluşyny üýtgetmek, öňki jemgyýetçilik düzgünini ýok edip, täze jemgyýetçilik düzgüni gurmak.

  • Bu, ak patyşany hem agdaryp gelen adam ahyry! (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

 4. Yzyna gaýtaryp guýmak.

  • Pökgen öňünde goýlan çaýyny käsä guýup, bir-iki sapar agdardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ikinji käsäni çäýnege agdardym-da -- Siz kim bolarsyňyz? -- diýip soradym. («Tokmak» žurnaly)

 5. Ýer sürmek, ýer depmek.

  • Ýer-suwdan paý alan garyp ýoksullar, agdaryň, dönderiň, ýer-suw siziňki. (Mollamurt, Saýlanan eserler)

  • Polat atly, ýer agdarýar tar-tarlap. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 6. Açyp gözden geçirmek, yzly-yzyna (sahypalaryny açmak).

  • Kitaby açyp, bir näçe sahypalaryny agdardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Baýram bu sahypany soňuna çenli okaman, ýene birnäçe sahypany agdardy. (N. Jumaýew, Ak derek)

 7. Aşagyny ýüzüne çykarmak, garmak.

  • Mähnet gazandaky palawy aşbaz kepje bilen agdardy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Kepgir bilen palawy agdaryp, gazanyň agzyny ýapdy.

gözüňi agdaryp ýatmak

seret göz


Duş gelýän formalary
 • agdaran
 • agdaranda
 • agdarandygy
 • agdaranmyş
 • agdaransoň
 • agdarany
 • agdarar
 • agdararly
 • agdararyn
 • agdaraýmak
 • agdaraýmaly
 • agdardy
 • agdardy-da
 • agdardylar
 • agdardym
 • agdardym-da
 • agdarjak
 • agdarmaga
 • agdarmagy
 • agdarmagyň
 • agdarmak
 • agdarmakda
 • agdarmakdan
 • agdarmaklygy
 • agdarmaly
 • agdarmalydyr
 • agdarman
 • agdarmasaň
 • agdarsa
 • agdarsa-da
 • agdarsaň
 • agdarybam
 • agdaryp
 • agdarypdy
 • agdarypdyr
 • agdarypdyrlar
 • agdaryň
 • agdarýan
 • agdarýanlar
 • agdarýanlaryň
 • agdarýança
 • agdarýar
 • agdarýardym
 • agdarýarlar