adamçylyk a‧dam‧çy‧lyk at

[a:damçylyk]

seret adamkärçilik

 • Ol guduzlaryň tohumyny kesmek gerek, olar adamçylyk sypatyny ýitiripdirler ahyry. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Olaryň birnäçesi öz okuwçylaryna ylym öwretmekden başga, adamçylyk hem öwredýärler. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem adamçylyk - adamçylygy.

adamçylygy ýitirmek

Jemgyýetçiligiň gözünden düşmek, wagşylaşmak.


Duş gelýän formalary
 • adamçylyga
 • adamçylygam
 • adamçylygy
 • adamçylygydyr
 • adamçylygyna
 • adamçylygynda
 • adamçylygyndan
 • adamçylygyny
 • adamçylygynyň
 • adamçylygyň
 • adamçylygyňyz
 • adamçylyk-da
 • adamçylykdan
 • adamçylykdandyr
 • adamçylykdyr
 • adamçylyklaryny
 • adamçylykly