aşyk a‧şyk 1 at

Art aýagyň injik süňki bilen but süňküni birleşdirýän we çagalaryň oýnaýan aýratyn bir formadaky süňki.

 • Ol işden eli sypynsa, öz deň-duşlary bilen uzyn gün aşyk oýnaýardy. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

 • Öýe gelemde işim aşyk, topaz oýnamak bolardy. (Myraly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aşyk - aşygy.

aşygy alçy oturmak

Bagty getirmek.

aşyk a‧şyk 2 at

[a:şyk]

 1. Birini tüýs ýürekden söýen.

  • Basyp-da zyndana, ot berip derä, Aşyklar hamyndan tar eden kanun. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 2. Bir zady söýüp hyrydar bolan.

  • Men ýaňlanýan süýji owaza aşyk! (M. Gorkiý, Eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aşyk - aşygy.


Duş gelýän formalary
 • aşyga
 • aşygam
 • aşygy
 • aşygydy
 • aşygydyk
 • aşygym
 • aşygymy
 • aşygyna
 • aşygyny
 • aşygynyň
 • aşygyň
 • aşygyňa
 • aşygyňdan
 • aşygyňy
 • aşykda
 • aşykdan
 • aşykdy
 • aşykdyk
 • aşykdym
 • aşykdyr
 • aşyklar
 • aşyklara
 • aşyklardan
 • aşyklary
 • aşyklaryny
 • aşyklaryň
 • aşykly
 • aşyklygy
 • aşyklygyndan
 • aşyklygyny
 • aşyklygynyň
 • aşyklygyň
 • aşyklygyňy
 • aşyklyk
 • aşyklykdan
 • aşyklyny
 • aşyklynyň
 • aşyklyň
 • aşykmy
 • aşykça