Iýilýän naharlaryň umumy ady.

 • Ýorunjadan biziň garnymyza aş bolýarmy? (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

agyzda aş gatyklamak

Bolsady ekmek, gury söz bilen göwnüňi berjaý etmek.

aş bermek

Dini düşünjä görä: Öleniň hatyrasyna nahar bermek.

aş saýlamak

Agzy bimaza bolmak, ýürek bulanmak, göwrede çaga galmak sebäpli, organizmiň he dürli nahary, iýmiti talap etmegi, göwreliligiň birinji stadiýasy.

aşa düşmek

Gereginden artyk iýmek, köp iýip, özüňi horlamak.

haýsy aşyň gatygy

«Sen kim, sen nämäniň alynyňdan?» diýen manydaky aňlatma.


Duş gelýän formalary
 • aş-da
 • aşa
 • aşda
 • aşdakylar
 • aşdan
 • aşdy
 • aşdygy
 • aşdygymyz
 • aşdyk
 • aşdylar
 • aşdym
 • aşdymy
 • aşdyň
 • aşlar
 • aşlara
 • aşlarda
 • aşlardyr
 • aşlaryny
 • aşlarynyň
 • aşlaryň
 • aşly
 • aşlyga
 • aşlygydyr
 • aşlyk
 • aşlykda
 • aşsyz
 • aşy
 • aşym
 • aşyma
 • aşymy
 • aşymyz
 • aşymyza
 • aşyn
 • aşyna
 • aşynda
 • aşyndaky
 • aşyndan
 • aşyny
 • aşynyň
 • aşyň
 • aşyňa
 • aşyňam
 • aşyňy