aňşyrmak aň‧şyr‧mak işlik

[a:ňşyrmak]

 1. Duýmak, syzmak, tanamak, bilmek, düşünmek, düşmek.

  • Ol pikirlenip, nirä barýanyny özi-de aňşyrman, başyny aşak salyp barýardy. (M. Gorkiý, Eserler)

  • Sizem biziň nähili adamdygymyzy aňşyrdyňyz öýdýän. (M. Gorkiý, Ene)

 2. Eşitmek.

  • Gykylygyň arasyndan diňe: -- Agramlyk gum as! Direg ur! -- diýen sözleri aşyrmak bolýardy.

 3. Saýgarmak, görmek.


Duş gelýän formalary
 • aňşyran
 • aňşyranam
 • aňşyrar
 • aňşyrarsyň
 • aňşyrdy
 • aňşyrdyňyz
 • aňşyrjak
 • aňşyrmady
 • aňşyrmadymy
 • aňşyrmaga
 • aňşyrmagyň
 • aňşyrmak
 • aňşyrmalar
 • aňşyrmalardan
 • aňşyrman
 • aňşyrmandyryn
 • aňşyrmandyrys
 • aňşyrmansoň
 • aňşyrmasa
 • aňşyrmasa-da
 • aňşyrmaz
 • aňşyrmazlyk
 • aňşyrmaýan
 • aňşyrmaýana
 • aňşyrmaýar
 • aňşyrmaýardy
 • aňşyrmaýardylar
 • aňşyrsa
 • aňşyrsa-da
 • aňşyryp
 • aňşyrypdyr
 • aňşyrýandyr
 • aňşyrýardy
 • aňşyrýarlar