aňňal

Bugdaý, arpa ormak, ot ýatyrmak üçin ulanylýan oba hojalyk guraly, uly orak.

  • Han küýli bu şatyrdyny barlap göreýin -- diýip, eline aňňalyny aldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
  • aňňala
  • aňňalyny