aýyrmak a‧ýyr‧mak işlik

 1. Alyp başga ýerde goýmak, bir predmeti bir ýerden ikinji bir ýere gozgamak, ýerini üýtgetmek, süýşürmek.

  • Ata tigriňi aňyrrak aýyr!

 2. Üstünden sypyrmak, çykarmak.

  • Hoşgeldi daşky köýnegini aýryp, bir çetde duran oturgyçlaryň biriniň üstüne atdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Onuň papagyny aýryp gördüm. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Döwmek, owratmak, ýarmak.

  • Hatda odun aýyrmak ýaly agyr işleri-de oňa buýurýardy. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

  • Bäşim, bar, peje salar ýaly odun aýyr!

 4. Boşatmak, çykarmak (işden, wezipeden).

  • Gulluk wezipesinden aýyrmak.

 5. Matematika Bir sandan ikinji bir sany bölüp almak we üçünji bir san çykarmak hem-de şonda ulanylýan belgi.

  • Ondan bäşi aýyrmak.

 6. Nika bozdurmak.

  • Gelni ärinden aýyrmak nämä gerek?

 7. Hapadan saplamak, arassalamak.

  • Üweljek bugdaýy sowrup, hapasyny aýyrmak.

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli sese başlanýan goşulma goşulanda, ikinji bogundaky dar y çekimlisi düşürilip ýazylýar.

Meselem aýyrmak - aýrar, aýrypdyr.


Duş gelýän formalary
 • aýralyň
 • aýram
 • aýran
 • aýrana
 • aýranda
 • aýrandan
 • aýrandygy
 • aýrandygyny
 • aýrandyklaryny
 • aýranlarynda
 • aýranok
 • aýranokdy
 • aýranoklar
 • aýransoň
 • aýrany
 • aýranyma
 • aýranymy
 • aýranymyzda
 • aýranyna
 • aýranyny
 • aýranyň
 • aýranyňda
 • aýranyňdan
 • aýrar
 • aýrardylar
 • aýrarlar
 • aýraryn
 • aýrarys
 • aýrasy
 • aýrasym
 • aýrasyň
 • aýraý
 • aýraýmaga
 • aýraýsam
 • aýraýsaň
 • aýraýyn
 • aýryp
 • aýrypdy
 • aýrypdylar
 • aýrypdyr
 • aýrypdyr-da
 • aýrypdyrlar
 • aýrypsyňyz
 • aýryň
 • aýyrdam
 • aýyrdy
 • aýyrdy-da
 • aýyrdygy
 • aýyrdyk
 • aýyrdylar
 • aýyrdym
 • aýyrdym-da
 • aýyrdymy
 • aýyrdyň
 • aýyrdyňyz
 • aýyrjagam
 • aýyrjak
 • aýyrjaklarmyka
 • aýyrjaklaryny
 • aýyrma
 • aýyrma-da
 • aýyrmady
 • aýyrmadyk
 • aýyrmadylar
 • aýyrmaga
 • aýyrmaga-da
 • aýyrmagy
 • aýyrmagymyz
 • aýyrmagyn
 • aýyrmagyna
 • aýyrmagyny
 • aýyrmagynyň
 • aýyrmagyň
 • aýyrmagyňyzy
 • aýyrmajak
 • aýyrmak
 • aýyrmakda
 • aýyrmakdan
 • aýyrmakdyr
 • aýyrmaklaryny
 • aýyrmaklarynyň
 • aýyrmaklyga
 • aýyrmaklygy
 • aýyrmaklygyň
 • aýyrmaklyk
 • aýyrmaklykdyr
 • aýyrmakçy
 • aýyrmalam
 • aýyrmalar
 • aýyrmalara
 • aýyrmalary
 • aýyrmalaryna
 • aýyrmalaryny
 • aýyrmalarynyň
 • aýyrmalaryň
 • aýyrmaly
 • aýyrmalydy
 • aýyrmalydygy
 • aýyrmalydygyny
 • aýyrmalydyr
 • aýyrmalydyrlar
 • aýyrmalymy
 • aýyrmalyň
 • aýyrman
 • aýyrmana
 • aýyrmandy
 • aýyrmandygyndan
 • aýyrmandyr
 • aýyrmandyrlar
 • aýyrmany
 • aýyrmanyň
 • aýyrmarys
 • aýyrmasa
 • aýyrmasa-da
 • aýyrmasam
 • aýyrmasaň
 • aýyrmasy
 • aýyrmasyn
 • aýyrmasyna
 • aýyrmasynda
 • aýyrmasyny
 • aýyrmaz
 • aýyrmazdan
 • aýyrmazdy
 • aýyrmazdym
 • aýyrmazlyga
 • aýyrmazlygy
 • aýyrmazyňdan
 • aýyrmaýan
 • aýyrmaýar
 • aýyrmaýardy
 • aýyrmaýarlar
 • aýyrmaň
 • aýyrsa
 • aýyrsa-da
 • aýyrsak
 • aýyrsalar
 • aýyrsaň
 • aýyrsaňyz
 • aýyrsynlar
 • aýyrýan
 • aýyrýandygyny
 • aýyrýandyr
 • aýyrýanlar
 • aýyrýanlygynda
 • aýyrýança
 • aýyrýar
 • aýyrýar-da
 • aýyrýardy
 • aýyrýardyň
 • aýyrýarlar
 • aýyrýarsyň
 • aýyrýaryn
 • aýyrýarys