aýtmak aýt‧mak işlik

 1. Bir zat hakda habar bermek, duýdurmak, diýmek.

  • Hakykaty aýtmak maňa, bu hakykaty diňlemek hem size, elbetde, agyr. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bir zadyň alamatydyr -- diýip, men aýtmadymmy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Berdi jan, men kän aýtdym, Gireli diýip kolhoza. (A. Kekilow, Saýlanan eserler)

  • Dostuň aýybyny ýüzüne aýt. (nakyl)

 2. Ýerine ýetirmek.

  • Nazym umyt bilen aýdym aýdýar. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 3. Gürrüň bermek, söhbet etmek, gürlemek.

  • Ertekileri aýtmak tehnikasy öňki we häzirki wagtda-da örän gyzykly meseledir. («Edebiýat»)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -ýar goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem aýtmak - aýdýar, aýdar, aýdypdyr.


Duş gelýän formalary
 • aýdaly
 • aýdalyň
 • aýdamok
 • aýdan
 • aýdana
 • aýdanam
 • aýdanda
 • aýdandan
 • aýdandygy
 • aýdandygymy
 • aýdandygyna
 • aýdandygyny
 • aýdandyklary
 • aýdandyklaryny
 • aýdandyr
 • aýdanlar
 • aýdanlara
 • aýdanlardan
 • aýdanlary
 • aýdanlarym
 • aýdanlaryma
 • aýdanlarymdan
 • aýdanlarymy
 • aýdanlarymyz
 • aýdanlarymyza
 • aýdanlarymyzy
 • aýdanlarymyň
 • aýdanlaryna
 • aýdanlarynda
 • aýdanlaryndan
 • aýdanlaryny
 • aýdanlarynyň
 • aýdanlaryň
 • aýdanlaryňa
 • aýdanlaryňy
 • aýdanlaryňyz
 • aýdanlaryňyza
 • aýdanlaryňyzdan
 • aýdanlygy
 • aýdanmyş
 • aýdanok
 • aýdanoklar
 • aýdanokmy
 • aýdansoň
 • aýdany
 • aýdanym
 • aýdanyma
 • aýdanymda
 • aýdanymdan
 • aýdanymy
 • aýdanymyz
 • aýdanymyza
 • aýdanymyzda
 • aýdanymyzy
 • aýdanymyzyň
 • aýdanymyň
 • aýdanyna
 • aýdanynda
 • aýdanyndan
 • aýdanyny
 • aýdanynyň
 • aýdanyň
 • aýdanyňa
 • aýdanyňda
 • aýdanyňdan
 • aýdanyňy
 • aýdanyňyz
 • aýdanyňyzda
 • aýdar
 • aýdar-da
 • aýdara
 • aýdarda
 • aýdardan
 • aýdardy
 • aýdardyk
 • aýdardylar
 • aýdardym
 • aýdardyň
 • aýdarka
 • aýdarlar
 • aýdarly
 • aýdarmy
 • aýdarmyka
 • aýdarsyň
 • aýdarsyňyz
 • aýdaryma
 • aýdaryn
 • aýdaryna
 • aýdarynmy
 • aýdaryny
 • aýdarys
 • aýdasy
 • aýdasym
 • aýdasymyz
 • aýdasyň
 • aýdaý
 • aýdaýan
 • aýdaýdy
 • aýdaýjak
 • aýdaýma
 • aýdaýmaga
 • aýdaýmagymyz
 • aýdaýmagyň
 • aýdaýmak
 • aýdaýmaly
 • aýdaýmalydygyny
 • aýdaýmasa
 • aýdaýmasam
 • aýdaýmasaň
 • aýdaýsa
 • aýdaýsak
 • aýdaýsalar
 • aýdaýsam
 • aýdaýsaň
 • aýdaýsaňam
 • aýdaýsaňyz
 • aýdaýsyn
 • aýdaýyn
 • aýdaýynmy
 • aýdaýyň
 • aýdaýýar
 • aýdaňok
 • aýdaňyzok
 • aýdybam
 • aýdyp
 • aýdypdy
 • aýdypdyk
 • aýdypdylar
 • aýdypdym
 • aýdypdyr
 • aýdypdyr-da
 • aýdypdyrlar
 • aýdypdyň
 • aýdypdyňyz
 • aýdypmy
 • aýdypsyň
 • aýdypsyňyz
 • aýdyň
 • aýdýan
 • aýdýan-da
 • aýdýanam
 • aýdýandan
 • aýdýandygy
 • aýdýandygyna
 • aýdýandygyny
 • aýdýandygyňyz
 • aýdýandyklary
 • aýdýandyr
 • aýdýandyrlar
 • aýdýandyryn
 • aýdýanlar
 • aýdýanlaram
 • aýdýanlary
 • aýdýanlarym
 • aýdýanlaryma
 • aýdýanlarymdan
 • aýdýanlarymyz
 • aýdýanlarymyň
 • aýdýanlaryna
 • aýdýanlaryndan
 • aýdýanlaryny
 • aýdýanlarynyň
 • aýdýanlaryň
 • aýdýanlaryňa
 • aýdýanlaryňyzyň
 • aýdýanlygy
 • aýdýanlygyňyz
 • aýdýanmy
 • aýdýany
 • aýdýanym
 • aýdýanyma
 • aýdýanymy
 • aýdýanymyz
 • aýdýanymyň
 • aýdýanyna
 • aýdýanyndan
 • aýdýanyny
 • aýdýanynyň
 • aýdýanyň
 • aýdýanyňa
 • aýdýanyňyz
 • aýdýanyňyza
 • aýdýanyňyzda
 • aýdýança
 • aýdýar
 • aýdýar-da
 • aýdýaram
 • aýdýardy
 • aýdýardyk
 • aýdýardylar
 • aýdýardym
 • aýdýardymmy
 • aýdýardyňyz
 • aýdýarka
 • aýdýarlar
 • aýdýarlarmy
 • aýdýarmy
 • aýdýarmyň
 • aýdýarsyň
 • aýdýarsyňyz
 • aýdýaryn
 • aýdýarys
 • aýtdam
 • aýtdy
 • aýtdy-da
 • aýtdygy
 • aýtdygym
 • aýtdygymdy
 • aýtdygymyz
 • aýtdygyndan
 • aýtdyk
 • aýtdykmy
 • aýtdylar
 • aýtdym
 • aýtdymam
 • aýtdymmy
 • aýtdymy
 • aýtdyr
 • aýtdyň
 • aýtdyňmy
 • aýtdyňyz
 • aýtgyn
 • aýtjagam
 • aýtjagy
 • aýtjagym
 • aýtjagymy
 • aýtjagymyz
 • aýtjagyna
 • aýtjagyndan
 • aýtjagyny
 • aýtjagynyň
 • aýtjagyň
 • aýtjagyňyzy
 • aýtjak
 • aýtjakda
 • aýtjakdygy
 • aýtjakdygyny
 • aýtjakdyklary
 • aýtjakdym
 • aýtjakdyr
 • aýtjaklar
 • aýtjaklara
 • aýtjaklaram
 • aýtjaklaryma
 • aýtjaklarymy
 • aýtjaklaryna
 • aýtjaklaryny
 • aýtjakmy
 • aýtma
 • aýtma-da
 • aýtmady
 • aýtmady-da
 • aýtmadygy
 • aýtmadyk
 • aýtmadylar
 • aýtmadylarmy
 • aýtmadym
 • aýtmadymmy
 • aýtmadymy
 • aýtmadyň
 • aýtmadyňmy
 • aýtmadyňyz
 • aýtmadyňyzmy
 • aýtmaga
 • aýtmaga-da
 • aýtmagam
 • aýtmagy
 • aýtmagym
 • aýtmagymy
 • aýtmagymyz
 • aýtmagymyza
 • aýtmagymyzyň
 • aýtmagyn
 • aýtmagyna
 • aýtmagynda
 • aýtmagyndan
 • aýtmagyny
 • aýtmagynyň
 • aýtmagyň
 • aýtmagyňy
 • aýtmagyňyzy
 • aýtmajagy
 • aýtmajagyna
 • aýtmajagyň
 • aýtmajak
 • aýtmajakdygyňa
 • aýtmajaklaryna
 • aýtmak
 • aýtmakda
 • aýtmakdan
 • aýtmakdyr
 • aýtmaklary
 • aýtmaklaryna
 • aýtmaklarynda
 • aýtmaklaryny
 • aýtmaklyga
 • aýtmaklygy
 • aýtmaklygyna
 • aýtmaklygyndan
 • aýtmaklygyň
 • aýtmaklyk
 • aýtmaklykdan
 • aýtmaklykdyr
 • aýtmakçy
 • aýtmalar
 • aýtmaly
 • aýtmalydy
 • aýtmalydygy
 • aýtmalydygymy
 • aýtmalydygyna
 • aýtmalydygyny
 • aýtmalydym
 • aýtmalydyr
 • aýtmalydyrlar
 • aýtmalymy
 • aýtman
 • aýtmanam
 • aýtmandy
 • aýtmandygy
 • aýtmandygyna
 • aýtmandyklaryny
 • aýtmandylar
 • aýtmandym
 • aýtmandyr
 • aýtmandyrlar
 • aýtmandyň
 • aýtmandyňyz
 • aýtmanlygy
 • aýtmanmy
 • aýtmansoň
 • aýtmansyň
 • aýtmany
 • aýtmanym
 • aýtmanymy
 • aýtmanymyzda
 • aýtmanyny
 • aýtmanyňda
 • aýtmanyňy
 • aýtmarsyň
 • aýtmaryn
 • aýtmarys
 • aýtmasa
 • aýtmasa-da
 • aýtmasagam
 • aýtmasak
 • aýtmasalar
 • aýtmasam
 • aýtmasam-da
 • aýtmasamam
 • aýtmasana
 • aýtmasaň
 • aýtmasaň-da
 • aýtmasaňam
 • aýtmasaňyz
 • aýtmasaňyzam
 • aýtmasy
 • aýtmasyn
 • aýtmasyna
 • aýtmasyny
 • aýtmaz
 • aýtmazdan
 • aýtmazdy
 • aýtmazdym
 • aýtmazdyň
 • aýtmazlar
 • aýtmazlyga
 • aýtmazlygy
 • aýtmazlygyny
 • aýtmazlygynyň
 • aýtmazlyk
 • aýtmazlykdan
 • aýtmazyndan
 • aýtmazyny
 • aýtmaýan
 • aýtmaýanam
 • aýtmaýandygyna
 • aýtmaýandyklaryny
 • aýtmaýanlaryny
 • aýtmaýanymy
 • aýtmaýanynyň
 • aýtmaýanyňy
 • aýtmaýar
 • aýtmaýardy
 • aýtmaýardylar
 • aýtmaýarlar
 • aýtmaýarsyň
 • aýtmaýarsyňyz
 • aýtmaýarys
 • aýtmaýyn
 • aýtmaň
 • aýtmyş
 • aýtsa
 • aýtsa-da
 • aýtsagam
 • aýtsak
 • aýtsak-da
 • aýtsalar
 • aýtsalaram
 • aýtsam
 • aýtsam-da
 • aýtsamam
 • aýtsana
 • aýtsaň
 • aýtsaňam
 • aýtsaňyz
 • aýtsyn
 • aýtsynlar