aýrylmak işlik

 1. Çat açmak, jaýrylmak, ýarylmak.

 2. Gopmak, bölünmek, gaçmak.

  • Mikroblaryň we bedeniň weýran bolan öýjükleriniň aýrylmagy. (A. N. Kabanow, Adamyň anatomiýasy we fiziologiýasy)

 3. Başga ýere göçmek, üýtgemek, aýra düşmek, gitmek.

  • Şahyra ýaş çagalaryndan aýrylmak gaty agyr düşüpdir. («Edebiýat»)

  • Biz öňki ýaşaýan ýerimizden aýrylyp, şähere geçdik.

 4. Işden çykmak.

  • Ol işinden aýrylypdyr.

 5. Nika bozmak.

  • Ol aýal ärinden aýrylypdyr.

 6. Özbaşdak ýaşamak, aýratyn hojalyk gurmak.

  • Tagan özbaşyna hojalyk bolup, ene-atasyndan aýryldy.

 7. Aradan çykmak, ölmek.

  • Obamyzyň 90 ýaşly garrysy bardy welin, görgüli öten agşam aýrylypdyr.

 8. Çaga düşmek.

 9. Açylmak, gutulmak (kesel hakda).

  • Kelle agyrym aýryldy.