açylmak işlik

 1. Açyk bolmak, gapagy, agyzýapysy aýrylmak.

  • Alnan hatlar şol ýeriň özünde açylýardy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

 2. Herekete başlamak, funksionirläp başlamak.

  • Şu ýyl taýýarlanyp, täze açylan, Belent klub jaýy görünýär daşdan. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Bir gün bu kentde-de mekdep açylar, çagalary okadarsyň. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

 3. Güllemek, gül açmak.

  • Açylypdyr güllerimiz, Azat saýraýar dillerimiz. (N. Pomma, Saýlanan eserler)

 4. Durlanmak, ýagtylmak, ümür-dumansyz bolmak (howa hakda).

  • Hawa kä açylýar, käte bulaşýar. (B. Kerbabaýew, Aýlar)

 5. Dowam etdirilmek, başlanmak, döredilmek.

ýüzi açylmak

seret ýüz

 • Altynyň ýüzi açylyp başlady. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • açylan
 • açylanda
 • açylandan
 • açylandygy
 • açylandygyna
 • açylandygyny
 • açylandyr
 • açylanlarda
 • açylanlygy
 • açylanok
 • açylansoň
 • açylany
 • açylanyna
 • açylanynda
 • açylanyndan
 • açylanyny
 • açylar
 • açylar-da
 • açylara
 • açylardan
 • açylardy
 • açylarmy
 • açylarmyka
 • açylaryn
 • açylaryna
 • açylaryndan
 • açylaýdy
 • açylaýjak
 • açylaýmagy
 • açylaýmaly
 • açylaýmasyn
 • açylaýsa
 • açyldy
 • açyldy-da
 • açyldygy
 • açyldygyça
 • açyldylar
 • açyldym
 • açyldyňmy
 • açyljaga
 • açyljagy
 • açyljagyny
 • açyljak
 • açyljakdy
 • açyljakdygy
 • açyljakdygyna
 • açyljakdygyny
 • açyljakdym
 • açylma
 • açylmady
 • açylmadyk
 • açylmadyk-da
 • açylmaga
 • açylmagam
 • açylmagy
 • açylmagyna
 • açylmagynda
 • açylmagyndan
 • açylmagyny
 • açylmagynyň
 • açylmagyň
 • açylmajagyna
 • açylmajak
 • açylmak
 • açylmaklygy
 • açylmaklygyň
 • açylmaklykdan
 • açylmalary
 • açylmaly
 • açylmalydy
 • açylmalydygyna
 • açylmalydygyny
 • açylman
 • açylmandy
 • açylmandygyny
 • açylmandyr
 • açylmandyryn
 • açylmanlygy
 • açylmansoň
 • açylmasa
 • açylmasa-da
 • açylmasy
 • açylmasyn
 • açylmasyna
 • açylmasynda
 • açylmasynyň
 • açylmaz
 • açylmazdan
 • açylmazdy
 • açylmazlyga
 • açylmazlygy
 • açylmazlygyna
 • açylmazlyk
 • açylmazmy
 • açylmazyndan
 • açylmazynyň
 • açylmaýan
 • açylmaýandygyndan
 • açylmaýar
 • açylmaýardy
 • açylmyş
 • açylsa
 • açylsa-da
 • açylsalar
 • açylsam
 • açylsana
 • açylsyn
 • açylyp
 • açylypdy
 • açylypdyr
 • açylypdyr-da
 • açylýan
 • açylýandygy
 • açylýandygyndan
 • açylýandygyny
 • açylýandygynyň
 • açylýanlygy
 • açylýanlygyny
 • açylýany
 • açylýanyny
 • açylýança
 • açylýar
 • açylýar-da
 • açylýardy
 • açylýardylar
 • açylýarlar