açmak işlik

 1. Bir zadyň gapagyny, agyz ýapysyny aýyrmak, agzyny açyk goýmak.

  • Gapyny açmak. Çäýnegiň gapagyny açmak.

 2. Äşgär etmek, mälim etmek, ýüze çykarmak.

 3. Ýygnagy, mejlisi we ş. m. açyk hasap etmek başlamak.

  • Ýygnagy açmak.

agyz açmak

seret agyz

 • Aňk edip agzymy açdy-da gitdi. («Tokmak» žurnaly)

arany açmak

seret ara

 • Emma Jepbar hem ondan bir eýýäm arany açypdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ol bizden arany açyp gitdi.

göwün açmak

seret göwün

 • Şol bagda seýil edip göwnüm açýaryn. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

göz açmak

seret göz

guduz açmak

seret guduz

gürrüň açmak

seret gürrüň

ot açmak

seret ot 2

pis açmak (pis açan ýaly)

seret pis

 • Onuň endamy pis açan ýalydy.


Duş gelýän formalary
 • açaly
 • açalyň
 • açan
 • açana
 • açanam
 • açanda
 • açandan
 • açandygy
 • açandygyna
 • açandygyny
 • açandyklary
 • açandyklaryny
 • açandyr
 • açanlar
 • açanlarynda
 • açanlaryndan
 • açanlyga
 • açanlygy
 • açanlygyň
 • açanlyk
 • açanlykda
 • açanmyş
 • açanoklar
 • açansoň
 • açany
 • açanym
 • açanymda
 • açanymdan
 • açanymyzda
 • açanymyzdan
 • açanyna
 • açanynda
 • açanyndan
 • açanyny
 • açanyň
 • açanyňda
 • açanyňdan
 • açanyňyzda
 • açar
 • açara
 • açarda
 • açardan
 • açardy
 • açardyk
 • açardylar
 • açardym
 • açarlar
 • açarlarmyka
 • açarly
 • açarsyň
 • açarsyňyz
 • açary
 • açaryn
 • açaryna
 • açaryny
 • açarys
 • açasy
 • açasym
 • açasyň
 • açaý
 • açaýan
 • açaýdy
 • açaýmagynyň
 • açaýmaly
 • açaýmasyn
 • açaýsa
 • açaýsak
 • açaýsaň
 • açaýyn
 • açaýyň
 • açaňok
 • açdy
 • açdy-da
 • açdygy
 • açdygymyz
 • açdygyna
 • açdygyny
 • açdygyňy
 • açdyk
 • açdylar
 • açdym
 • açdym-da
 • açdymmy
 • açdymy
 • açdyr
 • açdyň
 • açdyňmy
 • açdyňyzmy
 • açgyn
 • açjagyna
 • açjagyny
 • açjak
 • açjakdy
 • açjakdygy
 • açjakdygyna
 • açjakdygyny
 • açjakmy
 • açlary
 • açlaryň
 • açlygy
 • açlygym
 • açlygymdan
 • açlygymy
 • açlygymyz
 • açlygymyzdan
 • açlygymyzy
 • açlygynda
 • açlygyndan
 • açlygyny
 • açlygynyň
 • açlygyň
 • açlygyňdan
 • açlygyňy
 • açlyk
 • açlykdy
 • açlyklary
 • açlyklaryny
 • açlyklarynyň
 • açlyklaryň
 • açlykmy
 • açma
 • açmady
 • açmadygyny
 • açmadyk
 • açmadylar
 • açmadymy
 • açmaga
 • açmaga-da
 • açmagy
 • açmagym
 • açmagyn
 • açmagyna
 • açmagynda
 • açmagyndan
 • açmagyny
 • açmagynyň
 • açmagyň
 • açmajak
 • açmajakdan
 • açmajakdygyny
 • açmajakmy
 • açmak
 • açmakda
 • açmakdan
 • açmakdygyny
 • açmakdyr
 • açmaklary
 • açmaklaryna
 • açmaklaryny
 • açmaklarynyň
 • açmaklyga
 • açmaklygy
 • açmaklygyna
 • açmaklygynyň
 • açmaklygyň
 • açmaklyk
 • açmaklykda
 • açmaklykdan
 • açmakçy
 • açmalar
 • açmalaryň
 • açmaly
 • açmalydy
 • açmalydygyny
 • açmalydyr
 • açmalymy
 • açman
 • açmandygyny
 • açmandyklaryny
 • açmandylar
 • açmandyr
 • açmandyrlar
 • açmany
 • açmasa
 • açmasalaram
 • açmasam
 • açmasaň
 • açmasaňyz
 • açmasy
 • açmaz
 • açmazdan
 • açmazlar
 • açmazlygyny
 • açmazlygyň
 • açmazlyk
 • açmazy
 • açmazynda
 • açmazyndan
 • açmazynyň
 • açmaýan
 • açmaýar
 • açmaýaryn
 • açmaň
 • açmyş
 • açsa
 • açsa-da
 • açsadym
 • açsagam
 • açsak
 • açsalar
 • açsam
 • açsana
 • açsaň
 • açsaňam
 • açsaňyz
 • açsaňyzam
 • açsyn
 • açybam
 • açyp
 • açypdy
 • açypdylar
 • açypdym
 • açypdyr
 • açypdyr-da
 • açypdyrlar
 • açypmy
 • açyň
 • açýan
 • açýana
 • açýanam
 • açýandygy
 • açýandygyna
 • açýandygyny
 • açýandyr
 • açýanlygy
 • açýany
 • açýanym
 • açýança
 • açýar
 • açýardy
 • açýardylar
 • açýarka
 • açýarlar
 • açýarsyňyz
 • açýaryn
 • açýarys