açmak işlik

 1. Bir zadyň gapagyny, agyz ýapysyny aýyrmak, agzyny açyk goýmak.

  • Gapyny açmak. Çäýnegiň gapagyny açmak.

 2. Äşgär etmek, mälim etmek, ýüze çykarmak.

 3. Ýygnagy, mejlisi we ş. m. açyk hasap etmek başlamak.

  • Ýygnagy açmak.

agyz açmak

seret agyz

 • Aňk edip agzymy açdy-da gitdi. («Tokmak» žurnaly)

arany açmak

seret ara

 • Emma Jepbar hem ondan bir eýýäm arany açypdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 • Ol bizden arany açyp gitdi.

göwün açmak

seret göwün

 • Şol bagda seýil edip göwnüm açýaryn. («Sowet Edebiýat» žurnaly)

göz açmak

seret göz

guduz açmak

seret guduz

gürrüň açmak

seret gürrüň

ot açmak

seret ot2

pis açmak (pis açan ýaly)

seret pis

 • Onuň endamy pis açan ýalydy.