şybyrdy

Ýagyş ýaganda, ösümlikleriň baldaklary gymyldanda we ş. m. ýagdaýlarda döreýän ses.

  • Ol Aýnany unudyp bilmän, oragyň şybyrdysyna goşup aýdym aýtdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Asmandan inýän suwuň şybyrdysy, her hili gülleriň tolkun atyp gelýän yslary ýadyňa köp zatlary salýar. (B. Pürliýew, Ilkinji gün)