şor şor

[şo:r]

 1. Tagamy duzly bolan, duzy artykmaç düşen.

  • Men şu gün şor balyk iýdim.

 2. Topary duzly bolan, düzüminde duz bar bolan.

  • Giň ýatan çarkandak meýdanyň käbir ýerleri şor ýerdi. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Menlik ýöňkemaniň -um, -umyz, senlik ýöňkemäniň -uň, -uňyz goşulmalary goşulýar.

Meselem şor - şorum, şoruň.

şor toýnak

Baran ýerinde bereket gaçýan, aýagy düşümli bolmadyk, kemrysgal.

 • Şor toýnak suwa gitse-de bir ýatymlyk künji ekmäge giden ýaly. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • şora
 • şoradyr
 • şorda
 • şordaky
 • şordan
 • şordugyny
 • şordur
 • şorja
 • şorlar
 • şorlarda
 • şorlary
 • şorlaryň
 • şorludyr
 • şorluga
 • şorlugy
 • şorlugyna
 • şorlugyndan
 • şorlugyny
 • şorlugyň
 • şorluk
 • şorlukda
 • şorlukdan
 • şorlukdyr
 • şorlulygy
 • şorlulygyna
 • şorlulygynyň
 • şorlulyk
 • şorly
 • şormy
 • şorumy
 • şoruna
 • şorunda
 • şoruny
 • şorunyň
 • şoruň
 • şoruňy
 • şory