şildiremek işlik

Şildirdili ses çykmak, şildirdili seslenmek.

  • Käýerde şildireýän suwlary, şol suwlara gonýan sansyz käkilikleri geňirgän bolsa-da, şol gören ýeriniň şu günki guş üçin peýda berip biljek nähili aýratynlygyň baryny akylyna getirip bilmeýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Nar çeşmäniň suwy şildiräp akýar. (N. Pomma, Sebäbini soň bildim)