şer şer

 1. Galmagal, jenjel, dawa.

  • Men seni gözbagçylaryň şerinden goramak isleýärin. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Meret han, sen bu haýatyň içinde görünýärsiň-le, bu bolşuň-a ýa haýyrdyr, ýa şerdir! (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Agşamyň haýryndan, ertiriň şeri ýagşy. (nakyl)

 2. Uruş, jeň.

şer aramak

Dawa etmek, galmagal, jenjel gözlemek.

 • Sen hemişe bimamla tarpda görünýärsiň, işiň biderek jedel bilen şer arap ýörmek. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
 • şerde
 • şerden
 • şerdir
 • şere
 • şerem
 • şeri
 • şerim
 • şerin
 • şerinde
 • şerinden
 • şerine
 • şeriniň
 • şeriň
 • şerlerde
 • şerleri
 • şerlerinde
 • şerlerinden
 • şerlerine
 • şerleriniň
 • şerli
 • şerlini
 • şerliniň