şelaýyn şe‧la‧ýyn hal

[şela:ýyn]

Ýalyňjaň, ýaranjaň, jögi.

  • Artyk onuň şelaýyn sözlerine düşündi-de, beter gyzdy. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

  • Ýüreginde söýgüsi bolmadyk gyza hem özüňi söýdürjek bolup, şelaýynlyk ýa-da ýaramsaklyk etmegiň mekirlik boljakdygy düşnüklidir. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)


Duş gelýän formalary
  • şelaýyndan
  • şelaýynja
  • şelaýynlyga
  • şelaýynlygyna
  • şelaýynlyk