şatlyk at

[şa:tlyk]

Adamyň göwnüniň göterilen ýagdaýy, şadyýanlyk duýgusy, begenç, guwanç.

  • Onuň ýüregini gaplap alan şatlyk ony ýylgyrmaga mejbur etdi. Onuň ýüzünde şatlyk tolkuny mese-mälim görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şatlyk - şatlygy.