şatlyk şat‧lyk at

[şa:tlyk]

Adamyň göwnüniň göterilen ýagdaýy, şadyýanlyk duýgusy, begenç, guwanç.

 • Onuň ýüregini gaplap alan şatlyk ony ýylgyrmaga mejbur etdi. Onuň ýüzünde şatlyk tolkuny mese-mälim görünýärdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şatlyk - şatlygy.


Duş gelýän formalary
 • şatlyga
 • şatlygam
 • şatlygy
 • şatlygy-da
 • şatlygym
 • şatlygyma
 • şatlygymdan
 • şatlygymyz
 • şatlygymyzy
 • şatlygymyzyň
 • şatlygymyň
 • şatlygyn
 • şatlygyna
 • şatlygynda
 • şatlygyndan
 • şatlygyny
 • şatlygynyň
 • şatlygyň
 • şatlygyňmy
 • şatlygyňy
 • şatlyk-da
 • şatlykda
 • şatlykdan
 • şatlykdy
 • şatlykdyr
 • şatlyklary
 • şatlyklarymyz
 • şatlyklaryna
 • şatlyklaryndan
 • şatlyklaryny
 • şatlykly
 • şatlyklydy
 • şatlyksyz