şatereň şa‧te‧reň

[şa:tereň]

Botanika Ýasy ýaprakly bir ýyllyk ösümlik.

  • Orsgeldi: -- Şatereň ýabagan, süýtleňňiç ýaly biderek har-haşal otlardan başga bu ýerde hiç zat ýok! -- diýip, gaty gaharlandy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)