şarkyldy

Demir, agaç gurallaryň açylmak, ýapylmak we ş. m. batly hereketlerinden döreýän ses.

  • Şarkyldylar, gürpüldiler bir salym, Düýşde ýaly ildi onuň gulagyna. (B. Kerbabaýew, Aýlar)