şarka şar‧ka

Bat bilen, batly şarkyldap, birden.

  • Gapy şarka açyldy. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Syçan girdi-gi, gapyrjagyň agzy şarka ýapylýandyr. (G. Gurbansähedow, Suraý)


Duş gelýän formalary
  • şarka-da