şaramak işlik

[şa:ramak]

Küştçülik termini Küşt oýnunda: at bilen küşt berlende beýleki mallaryň-da birine düşmek.

  • Altynjy göçümde onuň aty şarady.