şapbyldy

Nahar iýlende, ogşaşylanda we ş. m. dodaklaryň biri-birine ýapyşyp aýrylmagyndan döreýän zarply ses.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.