şapak şa‧pak

 1. Gün dogmazynyň öň ýanynda hem Gün ýaşandan soň gündogar we günbatar gözýetimde emele gelýän gyzyl Gün şöhlesi.

  • Durdy çopan bolsa görünýän gyzyl şapaga seredip, egnindäki tozgalap duran sakgalyny dyrmady. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  • Ol agşam şapagynyň nähili gyzarandygyny, soň onuň nähili garaňkyrap gidendigini gördi. (A. P. Çehow, Saýlanan eserler)

 2. Daň sazy, daň atmazynyň öňüsyrasyndaky wagt.

  • Otly şapak ýagtylanda Aşgabada golaýlapdy. («Pioner» žurnaly)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şapak - şapagy.


Duş gelýän formalary
 • şapaga
 • şapagy
 • şapagydyr
 • şapagyna
 • şapagynda
 • şapagyny
 • şapagynyň
 • şapagyň
 • şapakda
 • şapakdan
 • şapakly