şalpyldy

Suwuklykda edilýän hereket, tolkun zerarly döreýän ses.

  • Suwuň şalpyldysy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.