şakyr-şukur

 1. Şakyrdap çykýan ses, şakyrdy.

  • Mikola hem bu şakyr-şukura oýanyp gaýdyp ýatmady. (H. Ysmaýylow, Powestler)

  • Kuhnýadaky şakyr-şukur bir eýýäm diňipdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

 2. Tizlik bilen, şark-şurk, çalasyn, eglenmän.

  • Telpegini silkip, kellesine geýdi we şakyr-şukur işigi açdy-da, çykdy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

 3. Ownuk-uşak zatlar, goş.

  • Gylyç mergen guşagyna öňki şakyr-şukurlarynyň üstüne uran guşlaryny düzüşdirerdi. (A. Gowşudow, Eserler)

  • Şakyr-şukurlary dakyşdyryp, iki aýakly hyrly tüpeňini hem egninden asardy-da, garşydaky daga dyrmaşyp giderdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)