şahyranalyk

[şa:hy:ra:nalyk]

Şahyrçylyga degişlilik.

  • Rus ýaşaýşyny şahyranalyk bilen suratlandyrmagyň birinji nusgasy. (A. S. Puşkin, Saýlanan eserler)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem şahyranalyk - şahyranalygy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.