şahs

Aýratynlykdaky adam, şahsyýet.

  • Ol bu meseleriň hemmesini umumy sözler bilen beýan etmän, aýry-aýry konkret şahslaryň üsti bilen çözýär.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.