şahandazlyk

[şahanda:zlyk]

Saz-söhbeti söýmeklik, oturylyşygy, gürrüňçiligi gowy görmeklik.

  • Ýigitler heniz jaýy kemally saýgarmaýardylar welin, sesiň iki aýaklynyň şahadazlyk şowhunlary boldugyny mazaly aňlapdylar. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -rak goşulmasy goşulanda, k sesi g sesine öwrülýär.

Meselem şahandazlyk - şahandazlygy.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.