şagyrdy

Gür ösüp duran agaçlaryň, gaty zatlaryň biri-birine degmeginden ýüze çykýan ses.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.