şagalaň at

Dabara, şowhun, şadyýanlyk.

  • Goturdepäniň gündizki şagalaňy uzak gijesi bilen tä daň atýança şowhunly dowam eden bolsa gerek. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Olar gowaçalaryň ileri ýüzüni kesip geçýän gyrasy seýrek tally ýabyň bäri ýüzündäki uly peli otamaga düýn ikindin şagalaň bilen giripdirler. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

  • Baýyň gyzy şagalaňda şaýlanar, Pukara ýigitler neneň öýlener. (N. Pomma, Saýlanan eserler)