şagal

Zoologiýa Itler maşgalasyndan bolan, maslyk iýýän ýyrtyjy haýwan.

Sözlükde tapmadyk sözüňizi bize hödürläň we biz onuň düşündirişini tapmaga synanyşarys.