şaý şaý

 1. Dakynmak üçin metaldan, kümüşden we ş. m. edilen bezeg.

  • Orazgül kömek fonduna ozal özüniň kümüş we gyzyl şaýlaryndan bäş kilony beripdi. (A. Gowşudow, Mähri-Wepa)

  • Watan üçin sarp bolsun Meniň bezegim-şaýym. (A. Nyýazow, Şygyrlar)

 2. Bir zada degişli ýa-da gerek bolan enjam, esbap, gural, zat.

  • Stoluň üsti eýýäm iýmit şaýlary bilen bezelýärdi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

  • Agaç ussaçylygyna degişli bolan şaýlar.

 3. Maşynyň, mehanizmiň, guralyň we ş. m. goşmaça bölegi, detaly.

  • Gerek boljak zapas şaýlaryň bardygyny aýdyp, hoşlaşyp gaýtdy. («Sowet edebiýaty» žurnaly)

şaý tutmak

Bir zada taýýarlyk görmek, bir iş etmek üçin taýýarlanmak, häzirlenmek.

 • Biz gaýtmak üçin şaýymyzy tutýardyk. (N. Pomma, Taýlak hyzzyn)


Duş gelýän formalary
 • şaýa
 • şaýadam
 • şaýady
 • şaýam
 • şaýda
 • şaýlar
 • şaýlara
 • şaýlarda
 • şaýlardan
 • şaýlary
 • şaýlarydyr
 • şaýlarymy
 • şaýlarymyzy
 • şaýlaryna
 • şaýlarynda
 • şaýlaryndan
 • şaýlaryny
 • şaýlarynyň
 • şaýlaryň
 • şaýly
 • şaýlygy
 • şaýlyk
 • şaýsyz
 • şaýy
 • şaýydyr
 • şaýym
 • şaýyma
 • şaýymy
 • şaýymyz
 • şaýymyzy
 • şaýyn
 • şaýyna
 • şaýyndan
 • şaýyny
 • şaýynyň
 • şaýyň
 • şaýyňy
 • şaýyňyzy