şübhesiz sypat

  1. Şübheli däl, müňkür däl, şeksiz, gümansyz.

    • Nebitçileriň gazanan üstünlikleri şübhesizdir. («Sowet Türkmenistany» gazeti)

  2. Göçme manyda Gürrüňsiz, hökmany.

    • Onuň şu gije ýa ertir şähere çozjagy-da şübhesizdir. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Çary aganyň real obrazy oýlanylyp tapylan beýleki obrazlarda-da görkezilendigi şübhesizdir. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)