şöhle at

  1. Düşýän ýagtynyň inçe zolaklary.

    • Garyplar gün şöhlesi seýrek düşýän dar we hapa köçejiklede mydar edipdirler. (Orta asyrlar taryhy)

    • Suwdan çykan üzüm hoşasyna Aýyň şöhlesi düşende, üzümler hakyk manjugyňçogdamy ýaly ýylpyldaşýardy. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

  2. Bir zadyň ýalkymy, bir zadyň öwşüni, yşyk.

    • Onuň gözleriniň şöhlesi birdenkä öçüp gitdi. (B. Kerbabaýew, Aýgytly ädim)

    • Göze urýar altyn gupbaň şöhlesi. («Sowet edebiýaty» žurnaly)