şärikdeş

Biri bilen bir zada şärik bolan adam, şärikli adam.

  • Garry öz ýanyndan: -- Onuň şärikdeşi bolup, ozaldan hasaplary bar bolaýmasyn -- diýdi. (A. Gowşudow, Saýlanan eserler)