şänik

Erik, şetdaly, garaly we ş. m. miweleriň dänesi.

 • Kiçijik çagajyklar şänikden gögeren erijik, şerdaly ýa-da başga şunuň ýaly miweli ekin ekýärler. (A. Gowşudow, Köpetdagyň eteginde)

Ýazuw düzgüni

Soňuna çekimli ses bilen başlanýan goşulmalar ýa-da -räk goşulmasy goşulanda, sözüň soňundaky dymyk çekimsiz degişli açyk çekimsizine öwrülýär.

Meselem şänik - şänigi.

şänik döwlen ýaly etmek

Bir meseläni çürt-kesik etmek, pert jogap bermek, bir işi başarjaňlyk bilen ýerine ýetirmek.

 • Näçe soragyň bolsa beriber, edil şänik döwlen ýaly ederin. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)


Duş gelýän formalary
 • şänige
 • şänigi
 • şäniginden
 • şänigine
 • şänigini
 • şäniginiň
 • şänigiň
 • şänikden
 • şänikdir
 • şänikleri
 • şäniklerini
 • şänikleriniň
 • şänikli
 • şäniklileriň