ýygmak işlik

 1. Hasylyny almak, hasylyny ýygnamak, tirmek.

  • Kolhozçylaryň ýygyp üýşüren gawunlary, garpyzlary her ýerde küde bolup ýatyr. (B. Kerbabaýew, Aýsoltan)

  • Annagulularyň kolhozynda pagtanyň ilki ýüzüni ýaňy ýygmaga başlapdylar. (A. Durdyýew, Saýlanan eserler)

 2. Orup ýygnamak, ormak.

  • Goja ýowşan ýygyp ýörkä, ileri tarapdan biri ak, biri gara, iki sany tüweleý gelýär. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

  • Üç sany gyz meýdana ýuwa, kömelek we şulara meňzeş zatlar ýygmaga gidipdirler. («Türkmen halk ertekiler ýygyndysy»)

agzyňy ýygmak

seret agyz


Duş gelýän formalary
 • ýygan
 • ýygana
 • ýyganda
 • ýygandan
 • ýygandygymyz
 • ýyganlary
 • ýyganlarymyzyň
 • ýyganlaryň
 • ýyganyny
 • ýygar
 • ýygardylar
 • ýygaryn
 • ýygaýan
 • ýygaýyn
 • ýygdy
 • ýygdyk
 • ýygdylar
 • ýygdym
 • ýygdyr
 • ýygdyň
 • ýygjak
 • ýygjakdym
 • ýyglygyň
 • ýyglyk
 • ýygma
 • ýygmadyk
 • ýygmaga
 • ýygmaga-da
 • ýygmagy
 • ýygmagymyň
 • ýygmagyň
 • ýygmak
 • ýygmakda
 • ýygmakdan
 • ýygmaklygy
 • ýygmaklyk
 • ýygmaly
 • ýygmalydy
 • ýygman
 • ýygmansyň
 • ýygmasaň
 • ýygmasyny
 • ýygmaýanda
 • ýygsak
 • ýygsam
 • ýygsam-da
 • ýygsaň
 • ýygsaň-da
 • ýygsyn
 • ýygybam
 • ýygyp
 • ýygypdy
 • ýygypdyr
 • ýygypdyrlar
 • ýygypsyň
 • ýygyň
 • ýygýan
 • ýygýana
 • ýygýanam
 • ýygýanlara
 • ýygýanlaryň
 • ýygýanyny
 • ýygýanyňy
 • ýygýar
 • ýygýardy
 • ýygýardylar
 • ýygýarlar
 • ýygýarmysyňyz
 • ýygýarsyň
 • ýygýaryn
 • ýygýarys