ýuwdum

Ýuwdulanda bokurdak muskullarynyň bir gezekki hereketi.

  • Ol onuň içindäki konýagybir ýuwdumda içdi. (M. Ibrahimow, Ol gün geler)

bir ýuwdum

Azajyk, birneme.